Teenused

Ehitusalased konsultatsioonid

Ehitusalased konsultatsioonid annavad vastused klientide väga erinevatele ehitusalastele küsimustele nii ehitamise planeerimise, projekteerimise kui ka ehitamise perioodil, aga ka garantiiküsimuste menetlemisel.

Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve peamiseks ülesandeks on jälgida ehitaja nõuetekohast ehitamist ning vajalike dokumentide koostamist ehk teisisõnu kaitsta omanikku, kes üldjuhul on ehitusalal võhik. Tellija, kes ei ole ehitusala spetsialist, võib omanikujärelevalvet teostada lihtsamate ja väikesemahulisemate ehitustööde korral.

Ehituprojektide ekspertiisid

Ehitusprojekti ekspertiisi käigus kontrollitakse ehitusprojekti kui terviku vastavust nõuetele või ehitisprojekti osa vastavust nõuetele koosmõjus koostatud ehitusprojekti kui tervikuga, sealhulgas vastavust õigusaktidele, ehitusprojekti koostamiseks väljaselgitatud andmetele, planeeringule, projekteerimistingimustele, säästlikule ja põhjendatud lahendusele ning projekteerimise ja ehitamise hea tavale.

Ehitiste auditid

Ehitise auditi eesmärk on tõendada ehitise või selle osa nõuetele vastavust ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutust või anda ehitise või selle osa kohta muu hinnang. Eristatakse kasutuseelset, korralist ja erakorralist ehitise auditit.

Ehitusjuhtimine

Kui kliendil puuduvad piisavad kogemused või ajaressurss, võib ta palgata ehitusjuhi kelle ülesanneteks on teha oma oskused ja kogemused kättesaadavaks tellijale ning planeerida, juhtida ja kontrollida kogu ehitusprotsessi omavahel seotud erinevaid tegevusi.

Ehitus- ja projekteerimishangete korraldamine

Professionaalne ja läbimõeldud hankemenetlus aitab kliendil leida optimaalseim ja talle sobivaim lepingupartner nii projekteerimise kui ka ehitamise staadiumis. Hanke läbiviimine on tavapäraselt osa ehitusjuhtimise teenusest.